KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz;

DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1-KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,IP adresi), DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Şfaaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ştarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenecektir. Yine yukarıda sayılanların dışında DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ştarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’den satın aldığınız ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi,kıyafet verisi, araç plakasi ve görüntüsü özellikleri, aile bireyleri verisi, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ştarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

Şirketimiz DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş, tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “ en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlamak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapma ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, yazılı imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz.

3-VERİLERİN PAYLAŞIMI VE AKTARIMI

web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

4-KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.buldansonline.cominternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle ( Veri sahibine başvuru usulleri tebliği esas alınmıştır) ve aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği ile suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’ye daha önce bildirilen ve DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’ye iletmeniz durumunda DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ştarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.soybasonline.com web sitesinde yer alan DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ

DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş("Şirket”) için Müşterileri, Çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait Kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş bünyesindeki diğer yazılı Politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; Müşterilerimizin, Potansiyel müşterilerimizin, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurum Çalışanlarının, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş çalışanlarının ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ştarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’nin benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,

Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma, Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,

Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi

BÖLÜM 1

1.1 POLİTİKA HAKKINDA

1.2 Amaç

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş’nin mevcut ve potansiyel müşterileri, çalışanları, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi hususundaki ilkelerin tespiti, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu kişisel verilerin kanuna ve hukuka uygun işlenmesi kapsamında gerekli hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş çalışanları nazarında kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyeti konusunda farkındalık yaratılması, Anayasa’nın 20’nci maddesi hükmü ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ile bu Kanun’un ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili mevzuata uyum sağlanması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasından ibarettir.

1.3 Kapsam

Oluşturulan politika Kanun’un “Kişisel Veri” tanımında yer alan, kimliği belirli veya belirlenebilir bir

gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan önlemleri

ve yapılan düzenlemeleri kapsar.

1.4 Sorumlular

Politika’nın hazırlanması, güncellenmesi ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasından, DÖNMEZ

EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Şbünyesinde oluşturulan ve CRM, E-TİCARET, BİLGİ

TEKNOLOJİLERİ ve HUKUK departman yöneticilerinin doğal üyesi olduğu DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE

GİYİM SAN. VE TİC. A.ŞKişisel Verilerin Korunması Komitesi sorumludur. Bu Politika’nın

uygulanmasından ise başta DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.ŞKişisel Verilerin

Korunması Komitesi olmak üzere DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Şbünyesinde

kişisel verilerin tutulduğu, işlendiği veya aktarıldığı sistemleri kullanan/ yöneten birimler ve ilgili

çalışanlar sorumludur.

1.5 TANIMLAR

Bu Politika’da yer alan terimler, aşağıda yer verilen anlamları ifade eder.

Tanım

Açıklama

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi Bu doğrultuda, tüzel kişilere ait

veriler Kanun kapsamında koruma altına alınmamıştır. Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik

kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,

vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili

verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza Anonim Hâle

Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Komite

DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Komitesi, işbu politikayı hazırlayan komite olup, üyeleri CRM, E-TİCARET, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve HUKUK

departmanı birimlerinin başlarıdır.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Şirket

DÖNMEZ EV TEKSTİLİ VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Verilerin silinmesi

Şirket içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.

Verilerin Yok edilmesi

Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.